Terör Örgütünün Yaz Kampına Katıldığı Yönündeki İstihbari Bilginin Güvenlik Soruşturmasına Etkisi…

ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
DÖRDÜNCÜ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS : 2018/491
KARAR : 2018/968
TARİH : 22.03.2018

● GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
ÖZET : 30.08.2018 tarihinde www.memurlar.net’de; “Terör örgütünün yaz kampına
katıldığı yönündeki istihbari bilginin güvenlik soruşturmasına etkisi…Ankara Bölge İdare
Mahkemesi(BİM), sadece terör örgütünün düzenlenen yaz kampına katılınmış
olunmasının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması için yeterli olmadığına
karar verdi.” şeklinde yer alan habere ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı.
(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yön m. 15) (657 s. DMK m. 48)
İSTEMİN ÖZETİ :Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 19.12.2016 tarihinde ilan edilen
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
araştırma görevlisi kadrosuna atanmayı hak kazanan davacının, atamasının yapılmamasına
ilişkin Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün 05.07.2017 tarih ve E.52979 sayılı işleminin iptali
istemiyle açılan davada; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu ilanında genel
şartlar arasında “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 48 inci maddesinde belirtilen
şartları taşımak” şartının arandığı, 657 s. kanunun 48 inci maddesinde ise devlet
memurluğuna alınacaklarda “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak”
şartının yer aldığı, buna göre yapılan güvenlik soruşturması neticesinde davacının THKP/C
DEV-YOL devrimci gençlik terör örgütünün Üniversite yapılanması olan Öğrenci kolektifinin
11-17 Temmuz 2011 tarihleri arasında İzmir-Dikili’de düzenlenen 6. Kollektif Yaz Kampı”na
katıldığı yönündeki istihbari bilginin 10.10.2017 tarihinde mahkememiz kayıtlarına giren
dilekçeyle davacı tarafından da doğrulandığının görüldüğü, milli güvenliği ve Devletin
devamlılığını sağlamak için kamu hizmetini yürütmekle görevli olan idarenin, bu hizmeti en iyi
şekilde yürütebilmesi için bir takım tedbirler almasının doğal olduğu, akademisyen olarak
öğrenci yetiştireceği hususu göz önünde bulundurulduğunda araştırma görevlisi olarak
alınacak personelin güvenilirliğinin her türlü şüpheden uzak olarak ortaya konulması gerektiği
de tabii olduğu, bu durumda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve
Finansman Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanmayı hak kazanan davacının,
güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin
dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle
davanın reddine ilişkin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 19/12/2017 gün ve
E:2017/632, K:2017/1131 sayılı kararın; davacı tarafından dava dilekçesinde de belirtilen
gerekçelerle mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, istinaf yoluyla kararın
KALDIRILMASI İSTENİLMEKTEDİR.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak istinaf
başvurusunun reddine karar verilmesi TALEP EDİLMEKTEDİR.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi’nce işin GEREĞİ
GÖRÜŞÜLDÜ:
Dava; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 19.12.2016 tarihinde ilan edilen İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı araştırma
görevlisi kadrosuna atanmayı hak kazanan davacının, atamasının yapılmamasına ilişkin
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün 05.07.2017 tarih ve E.52979 sayılı işleminin iptali
İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Genel ve özel şartlar” başlıklı 48 inci maddesinde;
Devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartların arandığı, genel şartların; Türk
Vatandaşı olmak, bu kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, bu kanunun 41 nci
maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1)
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, askerlik durumu itibariyle;
askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53
üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak ve güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
olduğu, özel şartların ise; Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen
öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak ve kurumların özel kanun veya
diğer mevzuatında aranan şartları taşımak olduğu HÜKME BAĞLANMIŞTIR.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin “Değerlendirme” başlıklı 15 inci
maddesinde; “Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen
bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli
yerlerle askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde
çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi
hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda
müsteşarın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün,
illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik
işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.
Başbakanlıkta kurulacak Değerlendirme komisyonu Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar
yardımcısının başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürüyle Personel ve Prensipler
Genel Müdürünün katılımıyla oluşur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu komisyonun oluşumu
kendi yönergeleriyle belirlenir. Değerlendirme komisyonunun çalışma tutanakları ve
KARARLARI GİZLİDİR.” hükmü YER ALMAKTADIR.
Dosyanın incelenmesinden, İktisadi ve İdari Bilimer Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve
Finansman Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanmayı hak kazanan davacının
THKP/C DEV-YOL devrimci gençlik terör örgütünün üniversite yapılanması olan öğrenci
kolektifinin 11-17 Temmuz 2011 tarihleri arasında İzmir Dikili’de düzenlenen 6. Kollektif Yaz
Kampına katıldığı yönündeki istihbari nitelikte bilgiye dayalı olarak güvenlik soruşturmasının
olumsuz sonuçlanması nedeniyle dava konusu işlemle atamasının YAPILMADIĞI
ANLAŞILMIŞTIR.
Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, bazı kurumlarda ve bazı
görevlerde istihdam edilecek kişiler hakkında görevin önemi ve özelliği gereği derin bir
araştırma ve değerlendirme yapılmasının gerekli OLDUĞU TARTIŞMASIZDIR. Yasal olmıyan
yöntemleri kullanarak tüm anayasal kurumları baskı altına almayı, zaafa uğratmayı,
yönlendirmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir örgüte
mensup, iltisaklı ve irtibatlı kişilerin demokratik hukuk devletine karşı yakın, açık ve ciddi bir
tehlike teşkil etmesinin önlenmesi, Anayasal düzenin, milli iradenin, hukuk devletinin,
demokrasinin ve temel hak ve hürriyetlerin korunması ve terörle mücadelenin daha etkin bir
şekilde sürdürülebilmesi için eğitim- öğretim hizmetlerini yürütmekten sorumlu üniversite
idaresinin bu hizmeti en iyi şekilde yürütülebilmesi için bir takım tedbirler almasının gerekli
olduğu ve bu tedbirleri alırken dikkatli ve daha titiz davranması gerektiği ve araştırma
görevlisi olarak alınacak personelin güvenilirliğinin her türlü şüpheden uzak olarak ortaya
konulması gerektiği DE AÇIKTIR.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacı hakkındaki istihbari bilginin sadece terör örgütünün İzmir Dikili
de düzenlenen yaz kampına katıldığına yönelik olduğu, söz konusu terer örgütüyle davacı
arasında üyesi, sempatizanı, irtibat ve iltisaklı olduğu yönünde belge ve bilgilerin dosyada
bulunmadığı, bu yönde alınmış yargı kararının mevcut olmadığı, Eskişehir Valiliği Emniyet
Müdürlüğünün dosyada mevcut 06/04/2017 tarih ve 14305 sayılı yazılarına göre güvenlikle
ilgili konularda ilişik kaydı bulunmadığı gibi Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel
Müdürlüğünce düzenlenmiş belgeye göre adli sicil arşiv kaydının olmadığı hususları birlikte
değerlendirildiğinde davacının güvenlik soruşturmasının olumsuzluğundan bahsedilemiyeceği
sonuç ve kanaatine varılmış olmakla dava konusu işlemde mevzuata uyarlık ve aksi yöndeki
mahkeme kararında ise hukuki İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.
Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu kararın
kaldırılmasına; 2577 sayılı Yasanın 45/4 maddesi uyarınca incelenen davada dava konusu
işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal hakların yasal
faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda dökümü yapılan mahkeme ve
istinaf safhasına ait toplam 376,60 TL yargılama giderinin davalı idarece davacıya
verilmesine; artan tebligat avansının istemi halinde davacıya iadesine, anılan Yasanın 45 inci
maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere 22.03.2018
tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir