Memurların Bir Kurumdan Diğerine Atanması Hakkında…

T. C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE

ESAS : 2016/15898
KARAR : 2017/4014
TARİH : 17.05.2017

● MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE ATANMASI
● MEMURUN NAKLEN ATANMASI
ÖZET : 21.09.2018 tarihinde www.memurlar.net’de; “Danıştay’dan, beş yıl tayin
yasağıyla ilgili önemli karar. Danıştay, sözleşmeli statüde çalışmakta iken kadroya
geçenlerle ilgili beş yıl tayin yasağı ile ilgili önemli karar verdi.” şeklinde yer alan habere
ilişkin Danıştay Kararı.

(657 s. DMK m. 4, 74, Geçici Madde 41)

İsteğin Özeti : Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 10/10/2016 günlü, E:2016/813,
K:2016/885 sayılı kararın, temyizen incelenerek BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.
Cevabın Özeti : CEVAP VERİLMEMİŞTİR.
Danıştay Tetkik Hakimi..Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması GEREKTİĞİ
DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, işin gereği düşünüldü:
Dava, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde fizik tedavi teknikeri olarak görev yapan
davacının, 2013/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kayseri ili emrine Sağlık Teknikeri olarak atanması için muvafakat verilmemesine ilişkin
07/02/2014 tarih ve 1683 sayılı işlemin iptali İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.
Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 17/02/2015 günlü, E:2014/285, K:2015/179 sayılı
kararla dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiş, davalı İdarenin temyiz başvurusu üzerine
Danıştay Beşinci Dairesinin 01/12/2015 günlü, E:2015/3037, K:2015/9753 sayılı kararıyla
İdare Mahkemesi kararı onanmış, ancak Danıştay Beşinci Dairesinin 01/06/2016 günlü,
E:2016/3466; K:2016/3471 sayılı kararıyla davalı idarenin karar düzeltme talebi kabul
edilerek Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 17/02/2015 günlü, E:2014/285,
K:2015/179 sayılı KARAR BOZULMUŞTUR.
Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince bozma kararına uyularak verilen 10/10/2016 günlü,
E:2016/813, K:2016/885 sayılı kararla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 s.
Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen Geçici 41 inci maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca, bu
madde kapsamında memur olarak atananların, 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve
kuruluşlarına naklinin yapılması mümkün olmadığından, muvafakat verilmesi isteminin reddi
yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın
REDDİNE HÜKMEDİLMİŞTİR.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi
kararının temyizen incelenerek BOZULMASINI İSTEMEKTEDİR.
Dosyanın incelenmesinden, davacının 03/01/2012 tarihinde 657 s. Kanunun 4/B maddesi
uyarınca sözleşmeli sağlık memuru pozisyonunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde göreve başladığı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 s. Kanunun 9
uncu maddesiyle eklenen Geçici 41 inci madde uyarınca 03/10/2013 tarinden itibaren kadrolu
olarak çalışmaya başladığı; 2013/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirildiği Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Kayseri ili emrine sağlık teknikeri olarak atanma istemiyle yaptığı
başvurunun, hizmetine gereksinim duyulduğu ve 657 sayılı Yasanın Geçici 41 inci maddesi
uyarınca beş yıl süreyle atanmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği, bunun
üzerine adı geçenin, atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 07/02/2014 tarih ve 1683
sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davayı AÇTIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi
kurumlar arasında, kurumların muvafakatiyle kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68
inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya
öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya NAKİLLERİ MÜMKÜNDÜR.
Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro
derecesiyle kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve
memurların isteği DE ŞARTTIR.” hükmüne YER VERİLMİŞTİR.
Anılan Yasa hükmüyle memurların bir kurumdan diğerine nakillerinin, muvafakat verme
koşuluna bağlanarak idarelere takdir yetkisi tanındığı açık olmakla beraber, bu yetkinin
sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu idare hukukunun BİLİNEN
İLKELERİNDENDİR.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 s. Kanunun 9 uncu maddesiyle
eklenen Geçici 41 inci maddenin 4 üncü fıkrasında, sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu
madde kapsamında memur olarak atananların, beş yıl süreyle başka kamu kurum ve
kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı HÜKME BAĞLANMIŞTIR. 657 sayılı Yasanın Geçici 41
inci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde çalışmaktayken memur kadrolarına atananların beş
yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin yapılamayacağı yolundaki hükmün,
KPSS ya da kurumsal sınavlarda başarılı olunarak yerleştirilen kadrolara atanma durumunu
kapsamadığı; anılan nakil yasağının, herhangi bir sınavda başarılı olmaksızın
gerçekleşebilecek nakil istemleri yönünden geçerli OLDUĞU AÇIKTIR.
Durum böyle olunca, davacının, KPSS sonucu yerleştirildiği kadroya atanmasına, 657 sayılı
Yasanın Geçici 41 inci maddesinde düzenlenen nakil yasağı ileri sürülerek muvafakat
verilmemesinde hukuka UYARLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.
Davalı İdarece davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu ileri sürülmüş ise de, ihtiyaç durumu
somut olarak ortaya konulamadığından bu sava İTİBAR EDİLEMEMİŞTİR.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince
verilen 10/10/2016 günlü, E:2016/813, K:2016/885 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49
uncu maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 s. Kanun’la değişik 3
üncü fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar
verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15)
onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.05.2017 tarihinde
OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir