Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması Hakkında Yargıtay Kararı

T. C.
Y A R G I T A Y
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

ESAS : 2016/23301
KARAR : 2018/9756
TARİH : 24.09.2018
● BOŞANMA
● MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
● ÇOCUĞUN VELAYETİ
● ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ
● ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI
ÖZET : 09.11.2018 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Yargıtay çocuğun yararı için 15
günde bir buluşma izni verdi: Ayrı babaya görüş sınırı” başlıklı 2. Hukuk Dairesi kararı.
“Boşanmış babalar” dernekleri çocuklarını her hafta görme tezini savunurken, Yargıtay 2.
Hukuk Dairesi, velayeti alan anneleri koruyan ve ‘çocuğun üstün yararını’ kriter alan
önemli bir karar verdi. Yargıtay kararında, “Mahkemece her hafta sonu kurulan kişisel
ilişki anneyi tüm hafta sonları eve bağımlı hale getirecek ve velayet görevini gereği gibi
yerine getirmesine engel olacaktır” denildi.

(4721 s. MK m. 166, 174, 337) (6098 s. Borçlar K m. 50, 51)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen,
yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından; erkeğin kabul
edilen davası, kusur belirlemesi, tazminatlar, iştirak nafakası ve kişisel ilişki süresi yönünden,
davalı-davacı erkek tarafından ise; kadının kabul edilen davası, kusur belirlemesi, tazminatlar
ve iştirak nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle
delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentler kapsamı
dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.
2-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki
kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırıyla ihlâl edilen mevcut ve
beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve
manevi TAZMİNAT ÇOKTUR. Türk Medeni Kanunu’nun 4 üncü maddesindeki hakkaniyet
ilkesiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51 inci maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun
miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat TAKDİRİ GEREKİR. Bu
yönler gözetilmeden hüküm tesisi DOĞRU BULUNMAMIŞTIR.
3-Velayeti anneye bırakılan 2011 doğumlu …. ile babası arasında; her hafta Cumartesi
günleri saat 09:00 ile Pazar günü saat 17:00 saatleri arasında kurulan kişisel ilişki, anneyi
tüm hafta sonları eve bağımlı hale getirecek ve velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine
ENGEL OLACAKTIR. Ayrıca bu şekilde kurulan kişisel ilişkide, her hafta sonu yer ve ortamı
değişen çocuğun da üstün YARARI BULUNMAMAKTADIR. Ayın belirli hafta sonlarını içerecek
biçimde daha uygun kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve
kanuna aykırı olup, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle
BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte
gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri
verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 24.09.2018

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir